THPTMUONGCHA

Quyết định thành lập Ban biên tập và quy chế xây dựng Website nhà trường

Thứ hai - 10/03/2014 05:01
 
 
SỞ GD & ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THPT MƯỜNG CHÀ

 
 
 

Số:14/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

M­ường Chà, ngày 20  tháng 10 năm 2012
 
                                                                       
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v  thành lập Ban Quản Trị trang thông tin điện tử trường THPT Mường Chà
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT MƯỜNG CHÀ
 
Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
Căn cứ Chỉ thị 03/2007/CT-BBCVT ngày 23/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet.
        Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng; được qui định tại Điều lệ trường trung học phổ thông (Ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Thành lập Ban Quản Trị trang thông tin điện tử trường THPT Mường Chà gồm các ông (bà) có danh sách kèm theo.
Điều 2.  Ban Quản Trị Website hoạt động theo Quy định về tổ chức và hoạt động của trang thông tin điện tử trường THPT Mường Chà.
- Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban Quản Trị Website trường do Trưởng Ban  Quản Trị Website phân công;
Điều 3. Các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.
 
 
Nơi nhận;
- Như điều 1 (để thực hiện);
- Lưu:  VT
                           HIỆU TRƯỞNG
                                       
 
 
DANH SÁCH
BAN QUẢN TRỊ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
Kèm theo Quyết định số: 14/QĐ-THPT.MC
 
 
Số TT Họ và tên Chức vụ Chức danh
1 Đặng Thị Kim Liên Hiệu Trưởng Trưởng ban phụ trách chung
2 Trần Hồng Quân P. Hiệu Trưởng Phó ban – phụ trách chung nội dung và kỹ thuật
3 Nguyễn Văn Lương P. Hiệu Trưởng Phó ban – Phụ trách nội dung
4 Phùng Việt Hòa BT Đoàn TN Phó ban – Phụ trách kỹ thuật
5 Nguyễn Minh Tú Thư ký HĐ Thư ký
6 Trần Văn Cường CT Công Đoàn Uỷ viên HĐ
7 Lò Thị Viên P. BT Đoàn TN Uỷ viên HĐ
8 Phạm Thị Thu TTr tổ Toán- Ngoại Uỷ viên HĐ
9 Lê Thanh Hiền TTr tổ Hóa – Sinh – Tin Uỷ viên HĐ
10 Nguyễn Thanh Loan TPhó tổ Văn - Địa Uỷ viên HĐ
11 Đỗ Quế Chuyên TTr tổ Sử - Lý - TD Uỷ viên HĐ
12 Phùng Thị Giang TTr tổ Văn Phòng Uỷ viên HĐ
 
 

 
SỞ GD & ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THPT MƯỜNG CHÀ
 
Số: 15 /KH - THPTMC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
M­ường Chà, ngày 23 tháng 10 năm 2012
 
 
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (WebSite) TRƯỜNG THPT MƯỜNG CHÀ
 
 
A- MỤC ĐÍCH.
Trường THPT Mường Chà xây dựng WebSite nhằm mục đích để CBGV-NV trong toàn trường và các em học sinh có thể cập nhật, trao đổi, khai thác thông tin trong nội bộ trường, đồng thời tạo nên một diển đàn để giáo viên-học sinh-phụ huynh giao lưu, trao đổi thông tin, góp ý nhằm mục đích quảng bá thông tin về trường lớp, tuyên truyền cho mọi người nắm bắt được các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác giáo dục và góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Nhà trường chủ trương xây dựng trang Website của trường như sau:
B-KẾ HOẠCH CHUNG
WebSite sẽ được thực hiện trong hai giai đoạn.
- Giai đoạn 1:  Xây dựng và sử dụng thí điểm (Từ tháng 10 năm 2012đến tháng 1 năm 2013)
Đây là giai đoạn tổ chức thành lập Ban biên tập để xây dựng hình thức, biên soạn nội dung cho WebSite và đưa vào sử dụng thí điểm nội bộ trong phạm vi nhà trường đồng thời tiếp tục chỉnh sửa về nội dung và hình thức cho WebSite được hoàn thiện nhất.
- Giai đoạn2: Đưa Website chính thức hòa mạng Internet toàn cầu (bắt đầu từ tháng 2 năm 2013)
Sau khi WebSite được chỉnh sửa một cách hoàn thiện, Nhà trường sẽ làm thủ tục đăng ký hòa mạng Internet toàn cầu để đưa vào sử dụng một cách rộng rãi
C- KẾ HOẠCH CỤ THỂ
I-Ban quản trị: Thành lập Ban quản trị theo QĐ số:…./QĐ THPT MC ngày 20 tháng 10 năm 2012.
Ban quản trị có trách nhiệm tổ chức xây dựng quản lý WebSite, thu thập, cập nhật  thông tin và duyệt nội dung các bài từ đội ngũ cộng tác viên để đưa lên WebSite.
II-Đội ngũ cộng tác viên.
Toàn thể CBGV - NV - HS và Phụ huynh học sinh đều tham gia đội ngũ cộng tác viên, bài viết gửi về thư ký ban biên tập để duyệt và cho đăng.
III-Qui trình thực hiện.
Thời gian Nội dung Ghi chú
 
Từ tháng  tháng 10
năm 2012
- Thành lập Ban quản trị, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, phân công trong Ban biên tập, tuyên truyền để mọi thành viên tham gia góp ý kiến và làm cộng tác viên.
- Xây dựng cấu trúc WebSite bao gồm:
+Hình thức.
+Liên kết giữa các trang.
+Các tiểu mục.
- Có QĐ kèm theo.
 
 
- Theo nội dung ở phần 3.
Từ tháng 11 đến tháng 12
năm 2012
* Thống nhất các trình đơn để đưa vào trang WebSite bao gồm các nội dung như sau:
1- Thông tin về Chi bộ Đảng,
2- Thông tin về Nhà trường.
3- Các tổ chức đoàn thể:
4- Thông báo:
5- Tin tức:
6- Tư liệu:
7- Văn bản chỉ đạo:
8- Diễn đàn.
9- Tìm kiếm
10- Liên kết
11- Thống kê truy cập...
 
 
+Cụ thể kèm theo chi tiết các nội dung và phân công  ở phần 3.
Từ tháng 1 đến tháng 2/2013 + Đưa WebSite vào sử dụng thí điểm ở dạng WebSite nội bộ, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung +Ban biên tập&Đội ngũ cộng tác viên
Từ tháng 3/ 2013 trở đi + Đưa Website chính thức hòa mạng Internet toàn cầu +Ban biên tập & Đội ngũ cộng tác viên
       
          IV- Phân công tổ chức thực hiện kế hoạch:
Ban quản trị có trách nhiệm lên kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể phù hợp với năng lực, sở trường cho từng cá nhân để xây dựng và hoàn chỉnh Website có chất lượng, đúng tiến độ như kế hoạch đề ra. Cụ thể như sau:
1-Chỉ đạo chung:
- Ông Trần Hồng Quân: Chỉ đạo chung cả về nội dung, hình thức và kỹ thuật.
- Ông Nguyễn Văn Lương: Chỉ đạo về nội dung.
- Ông Phùng Việt Hòa: Chỉ đạo về kỹ thuật.
- Ông Nguyễn Minh Tú: Thư ký Ban biên tập, giúp Ban biên tập thu bài, trình Ban Biên tập duyệt nội dung, tổ chức đăng tải...
2- Các nhóm phụ trách:
- Nhóm nội dung:
* Nhiệm vụ: Viết bài, tuyên truyền và vận động mọi người tham gia làm cộng tác viên, chịu trách nhiệm biên tập về các nội dung được đăng tải trên WebSite.
* Thành phần:
+ Ông Nguyễn Văn Lương – Nhóm trưởng.
+ Ông Trần Văn Cường - Nhóm phó.
+ Ông Lê Thanh Hiền – Thành viên.
+ Ông Đỗ Quế Chuyên - Thành viên.
+ Bà Phạm Thị Thu - Thành viên.
+ Bà Nguyễn Thanh Loan -Thành viên.
+ Bà Lò Thị Viên - Thành viên
-         Nhóm kỹ thuật:
·        Nhiệm vụ: Nghiên cứu, rút kinh nghiệm từ các Website khác để thiết kế trang Website của trường sao cho đảm bảo tính khoa học và thẩm mỹ, đúng kỹ thuật và theo đúng quy định của Nhà nước.
·        Thành phần:
+ Ông Phùng Việt Hòa – Nhóm trưởng.
+ Ông Nguyễn Minh Tú – Nhóm phó.
+ Bà Vũ Thị Huyền – Thành viên.
+ Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên.
+ Ông Trần Văn Thuận – Thành viên.
          3- Phân công thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực của các tổ chức trong trường:
Trang thông tin Nội dung cần xây dựng Phân công trách nhiệm
1-Chi bộ Đảng - Lịch sử Chi bộ trường THPT Mường Chà.
- Thông tin về cấp uỷ chi bộ
- Hoạt động của Chi bộ.
- ...
- đ/c Thủy Văn thư thực hiện.
2-Nhà trường - Giới thiệu:
         + Về Thị trấn Mường Chà
         + Giới thiệu về trường THPT Mường Chà.
- Cơ cấu tổ chức của Nhà trường (Lãnh đạo, các tổ chuyên môn).
- Truyền thống của Nhà trường.
- Cán bộ giáo viên:
    + CBGV đã chuyển công tác.
    + CBGV đang CT (Lập theo Tổ CM)
- Học sinh:
    + Số lượng, chất lượng HS (qua các thời kỳ).
    + Học sinh Giỏi (Đạt giải cấp Huyện, cấp tỉnh)
- ...
- đ/c Trần Văn Cường  và các cộng tác viên (Nhóm văn)
 
 
 
 
3- Công Đoàn - Giới thiệu về Công Đoàn trường.
- BCH qua các thời kỳ
- Nữ công
- Những Thành tích đã đạt được
- Nhiệm vụ Công Đoàn
- ...
Đ/c Lê Thanh Hiền và BCH Công Đoàn
4- Chi Đoàn TN - Giới thiệu về Chi Đoàn trường.
- BCH qua các thời kỳ
- Những Thành tích đã đạt được
- Nhiệm vụ Chi Đoàn
- ...
Đ/c Viên và BCH Chi Đoàn
5- Hội Phụ Huynh - Giới thiệu về Hội Phụ Huynh.
- BCH qua các thời kỳ
- Những Thành tích đã đạt được
- ...
Đ/c Nguyễn Thanh Loan và cộng tác viên Nhóm Địa - GDCD
6- Ban LL Cựu GV và HS - CBGV đã từng công tác tại trường (Họ tên, quê quán, những năm công tác)
- Ban LL cựu HS
- Đăng ký tìm bạn cũ
-...
Đ/c Đỗ Quế Chuyên  và cộng tác viên Nhóm Sử - lý
7- Thông báo - Lịch làm việc hằng tuần của nhà trường
- Thời khóa biều của trường.
- Nêu gương người tốt, việc tốt.
-  Các nội dung khác.
- ...
Đ/c Tú
8- Tin Tức, sự kiện - Tin tức về các hoạt động quản lý, giáo dục, … của Chi bộ, Nhà trường, các tổ chức đoàn thể trong toàn trường.
- ...
Đ/c Hòa và Tú
9- Tư Liệu - SKKN; Đề tài KH.
-  Giáo án điện tử  (đã chọn lọc)
- Đề thi HSG, đề kiểm tra.
-  Phần mềm thông dụng.
-....
Đ/c Hòa và Ban kỹ thuật thu thập đưa vào
10- Văn bản Chỉ đạo - Văn bản của Nhà nước các cấp.
    + Trung ương
    + Tỉnh
    + Huyện
- Văn bản của Ngành Giáo dục các cấp.
    + Bộ GD&ĐT
    + Sở GD&ĐT
    + Phòng GD&ĐT
- Văn bản của trường
- ...
Đ/c Quân + Lương
11- Diễn đàn trao đổi công tác giáo dục - Nội quy của diễn đàn.
- XD hình thức trang diễn đàn
(Trao đổi, tranh luận tự do trên mọi lĩnh vực nhưng nếu không chấp hành đúng nội quy sẽ xoá nội dung trên diễn đàn)
Đ/c Hoà và Ban kỹ thuật
(Mọi người đều có thể trao đổi tự do)
12-
TÌM KIẾM
- Chức năng tìm kiếm trên trang thông tin của trường. Đ/c Hoà
13-
LIÊN KẾT
- Chức năng liên kết đến các trang Web khác (Chỉ liên kết đến các trang cần thiết) Đ/c Hoà
14-
THỐNG KÊ TRUY CẬP
- Thống kê số lượt truy cập vào trang Web của trường.
- Số đang online.
Đ/c Hoà
15-THƯ VIỆN ẢNH - Tư liệu về hình ảnh phản ánh đầy đủ các hoạt động của trường.
(Có khung để trình chiếu một số ảnh mới nhất)
đ/c Tùng + đ/c Văn
16- GÓC HỌC SINH - Dành riêng cho HS tự trao đổi với nhau trên diễn đàn về các nội dung học tập.
- Trao đổi tâm tư nguyện vong,
- Trao đổi các bài toán khó, những bài thơ hay...
Đ/c Hoà + Lộc
 
4- Thống nhất quy trình thực hiện và phối hợp:
- Trước khi thực hiện cần nghiên cứu để học tập kinh nghiệm của một số trang web của các trường khác. Một số trang web đẹp cần nghiên cứu như:
     - Thống nhất mọi người đều dùng bộ mả: UNICODE; Font chữ: Times New Roman để xây dựng, thiết kế và viết các nội dung của trang web. Mọi bài viết được viết dưới các mả và font chữ khác đều phải thay đổi trước khi đưa vào trang Web của trường.
- Trên cơ sở phân công ở  mục 3, yêu cầu các thành viên trong Ban biên tập chủ động phân công những thành viên bắt tay xây dựng các nội dung theo đúng quy trình.(kể cả những đồng chí ngoài ban biên tập nhưng liên quan đều phải có trách nhiệm thực hiện và góp ý). Để việc trình bày các nội dung khoa học, mỗi người trước khi xây dựng nội dung cần xây dựng đề cương, chọn lựa hình thức trình bày và tham khảo ý kiến của những người khác.
- Thủ tục đăng ký nội dung trên Website của trường: Các nhóm hoàn thành nội dung trên giấy A4, nộp cho thư ký Ban biên tập (kèm theo USB chứa dữ liệu). Thư ký Ban biên tập nộp cho trưởng Ban, tuỳ theo nội dung, trưởng ban biên tập sẽ phân công cho một hoặc nhiều người tham gia duyệt nội dung; Người duyệt nội dung khi duyệt xong có đề nghị sửa đổi, đồng ý, nhận xét... gì thì ghi vào phần cuối của nội dung; nộp lại cho trưởng Ban, Trưởng ban sẽ ký duyệt và chuyển cho Nhóm kỹ thuật đưa nội dung vào trang Web.
 
 
 
Nơi nhận:
-          Website của trường
-          Lưu Văn thư
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
SỞ GD & ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THPT MƯỜNG CHÀ
 
Số: 16 /QC - THPTMC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
M­ường Chà, ngày 20 tháng 10 năm 2012
 
 DỰ THẢO
 
QUY CHẾ
Tổ chức và quản lý hoạt động của Website
Trường THPT Mường Chà trên Internet
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-THPTMC ngày 20 tháng 10 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường THPT Mường Chà)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định việc tổ chức và quản lý duy trì hoạt động của Website trường THPT Mường Chà trên mạng Internet – http://thptmuongcha.edu.vn (sau đây gọi tắt là Website THPT Mường Chà) bao gồm: quản lý vận hành; cung cấp và cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu; công tác biên tập thông tin, cơ sở dữ liệu và trả lời học sinh.
2. Tổ trưởng các tổ, bộ môn, đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các cộng tác viên phải tuân theo Quy chế này.
Điều 2. Mục đích, yêu cầu của Quy chế
1. Quy chế này nhằm quy định việc tổ chức quản lý và duy trì hoạt động của Website THPT Mường Chà, phát huy tối đa vai trò của Website này với tư cách là Website chính thức của THPT Mường Chà trong việc tuyên truyền, cung cấp thông tin về trường trên mạng Internet.
2. Website THPT Mường Chà phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo các quy định của Luật Báo chí; Nghị định số 97/2008/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên mạng Internet.
Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Website THPT Mường Chà
Website THPT Mường Chà là nơi giới thiệu hình ảnh tổng thể của THPT Mường Chà (lịch sử, thành tựu, truyền thống...) với:
+ Các cấp chính quyền, cơ quan quản lý cấp trên, các sở, ban, ngành...
+ Với toàn ngành giáo dục.
+ Với Việt Nam và thế giới thông qua Internet.
Nơi thông tin, thông báo đến các học sinh và nhân dân về các chỉ đạo, phương hướng hoạt động của Ban giám hiệu.
Nơi công khai giới thiệu về các chỉ tiêu tuyển sinh và kết quả học tập, rèn luện của học sinh.
Nơi thông báo chỉ đạo của Ban giám hiệu tới các cán bộ, giáo viên Nhà trường.
Nơi các tổ, bộ môn, tổ chức đoàn thể thể hiện hiệu quả làm việc của mình thông qua các sự kiện, các báo cáo và tài liệu của bộ phận mình được đưa lên Website.
Nơi đăng và giới thiệu hoạt động của Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM; giới thiệu công tác nghiên cứu khoa học, thư viện bài giảng, thời khóa biểu, các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công việc, kết quả thi đua các đợt.
Điều 4. Quản lý Website THPT Mường Chà
1. Website THPT Mường Chà hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng Nhà trường. Ban Biên tập Website có trách nhiệm xây dựng, quản lý, bảo đảm hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển Website; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường về những vấn đề liên quan đến kỹ thuật và nội dung của Website.
2. Tổ chức và hoạt động Ban Biên tập được quy định tại Chương III của Quy chế này sau khi được Ban Biên tập duyệt.
Điều 5. Quyền cung cấp thông tin
Tổ chức đoàn thể, cá nhân trong Trường có quyền gửi thông tin, bài viết để đăng lên Website THPT Mường Chà.
 
 
Chương II
THÔNG TIN TRÊN WEBSITE
 
Điều 6. Nguyên tắc thông tin
Tổ chức đoàn thể, cá nhân cung cấp thông tin có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin do mình cung cấp để đưa lên Website THPT Mường Chà, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định hiện hành về quyền tác giả. Đối với các thông tin được trích dẫn, sưu tầm từ các nguồn khác thì phải ghi rõ tên tác giả, nguồn cung cấp và ngày thông tin trích dẫn được đăng tải.
Mỗi tổ, công đoàn, đoàn thanh niên phải có ít nhất 2 tin – bài trên một tháng; các tin – bài nộp về Ban biên tập vào ngày 01 và 15 hàng tháng.
Các ngày lễ tết, ngày kỷ niệm Ban biên tập có thể có tin – bài riêng đối với các bộ phận liên quan.
 
 
Điều 7. Phạm vi và nội dung thông tin
Phạm vi và nội dung thông tin đăng tải lên Website THPT Mường Chà phải tuân thủ theo Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.
Các mục thông tin chính bao gồm:
  - Giới thiệu về lịch sử, thành tựu của Trường
- Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Trường.
- Tin nổi bật mang tính thời sự về hoạt động của Trường.
- Thông tin văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM
- Thông tin về tuyển sinh
- Thông tin về thư viện bài giảng, giáo án
- Thời khóa biểu
- Mục thông tin nội bộ:
          + Lịch công tác tuần
+ Các văn bản pháp quy phục vụ công việc, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành, Sở giáo dục.
          + Các mẫu văn bản.
- Kết quả học tập, khen thưởng, kỷ luật, kết quả rèn luyện của học sinh.
- Hoạt động của Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM.
- Thông báo.
Điều 8. Cơ chế cung cấp, cập nhật, lưu giữ thông tin
1. Để đảm bảo tính xác thực của thông tin, nội dung thông tin gửi trực tiếp về bộ phận quản lý thông tin (Ban Biên tập thông tin).
2. Tổ chức, đoàn thể, cộng tác viên phải gửi thông tin bằng hình thức gửi file trực tiếp đến Ban Biên tập hoặc gửi thư điện tử (e-mail: viethoa@thptmuongcha.edu.vn). Thông tin cung cấp, cập nhật lên Website sử dụng tiếng Việt theo bảng mã Unicode - TCVN 6909:2001. Các thông tin dưới dạng hình ảnh, hình vẽ, âm thanh hoặc các đoạn clip được định dạng theo các chuẩn thông dụng.
- Thời gian cung cấp:
+ Các tin – bài định kỳ được quy định tại điều 6 của quy chế này.
+ Đối với tin tức, sự kiện: không quá 02 ngày kể từ khi diễn ra hoạt động, sự kiện.
3. Thời gian lưu giữ:
- Đối với thông tin giới thiệu về Trường, các văn bản pháp luật, quyết định, quy chế, thông báo... được lưu giữ vĩnh viễn.
- Đối với các tin tức, sự kiện được lưu giữ 01 năm kể từ ngày đăng. Đối với các sự kiện quan trọng được lưu giữ vĩnh viễn.
- Đối với các bài viết, bài nghiên cứu về chuyên môn được lưu giữ 05 năm kể từ ngày đăng.
 
Chương III
BAN BIÊN TẬP WEBSITE THPT MƯỜNG CHÀ
         
Điều 9. Ban Biên tập Website THPT Mường Chà là bộ phận phụ trách nghiệp vụ của trang thông tin Website chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.
Điều 10. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chức năng: Ban Biên tập có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc đưa tin và quản lý các thông tin có liên quan lên Website để phục vụ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu.
2. Nhiệm vụ:
- Xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động theo sự chỉ đạo của Trưởng ban biên tập.
- Tổ chức khai thác, biên tập, duyệt nội dung thông tin từ các hoạt động thường xuyên của trường và các thông tin khác.
- Xây dựng kế hoạch giám sát về kỹ thuật, tài chính, khai thác, vận hành nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, kịp thời đối với thông tin tích hợp và phương hướng phát triển mở rộng Website.
3. Ban Biên tập có quyền:
- Tổ chức hệ thống cộng tác viên để thu thập thông tin.
- Yêu cầu các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong Trường cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị để cập nhật tin tức hàng ngày đăng lên Website.
- Kiểm tra, yêu cầu giải trình trước khi quyết định có đăng tải các thông tin mà các tổ chức đoàn thể, cá nhân cung cấp hay không.
- Tham gia các sự kiện do Trường tổ chức để thu thập thông tin, bài viết cập nhật lên Website THPT Mường Chà.
- Ban Biên tập có quyền từ chối đăng thông tin được cung cấp trong những trường hợp sau đây:
- Thông tin có nội dung không thuộc phạm vi quản lý của Trường.
- Thông tin có nội dung không phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thông tin trùng lặp, không đúng sự thật.
- Thông tin có nội dung bảo mật, không được phổ biến công khai mà chỉ phổ biến trong phạm vi hẹp.
- Thông tin không đảm bảo chất lượng, thông tin không có tính xác thực.
 
 
Điều 11. Cơ cấu tổ chức
Ban Biên tập do Hiệu trưởng ký quyết định thành lập gồm: Trưởng ban, Phó ban, Uỷ viên và Tổ thư ký.
Điều 12. Nguyên tắc hoạt động
          Ban Biên tập hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban Biên tập.
Ban Biên tập xây dựng đội ngũ Cộng tác viên, thường xuyên liên hệ, phối hợp với cộng tác viên để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Biên tập.
Ban Biên tập tổ chức họp định kỳ sau cuộc họp giao ban hàng tháng, hoặc đột xuất khi có yêu cầu và họp tổng kết đánh giá theo năm công tác.
 
Điều 13. Chế độ thông tin và bảo mật
1. Các thành viên Ban Biên tập chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền của thông tin do thành viên đó đăng tải.
2. Các thành viên phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định về chế độ bảo mật của Website.
a) Giữ bảo mật về mật mã Website;
b) Đối với các thông tin có quy định chế độ bảo mật: phải tuân thủ theo quy định của Nhà nước về chế độ thông tin bảo mật.
Điều 14. Trách nhiệm của thành viên trong Ban Biên tập
1. Trưởng ban: Có quyền cao nhất trong việc tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban biên tập nhằm đảm bảo cho Website vận hành có hiệu quả, cụ thể:
a. Phân công nhiệm vụ cho các Phó ban, các uỷ viên theo chuyên mục của Website.
b. Quyết định danh sách cộng tác viên.
c. Toàn quyền chỉnh sửa, duyệt và chịu trách nhiệm nội dung thông tin trước và sau khi tích hợp lên Website.
2. Phó Trưởng ban: thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban; thay mặt Trưởng ban điều hành Website hoặc ký duyệt tin bài khi được Trưởng ban uỷ quyền.
3. Các uỷ viên: có trách nhiệm tổ chức mạng lưới cộng tác viên, tạo nguồn cung cấp thông tin ổn định; chịu trách nhiệm về nội dung được phân công và ký duyệt trước khi chuyển Phó Trưởng ban phụ trách.
4. Tổ Thư ký: Là đơn vị có trách nhiệm thu thập, tổng hợp, sưa tầm, biên tập các thông tin, lên trang, trình Ban Biên tập duyệt; theo dõi, kiểm tra giám sát và tổng kết các hoạt động Website; đề xuất thanh toán kinh phí theo quy định hiện hành; phối hợp với các đơn vị trong trường để vận hành, đưa tin và lưu trữ tin, đảm bảo nguồn thông tin thông suốt và sự an toàn của Website, chịu trách nhiệm về kỹ thuật.
Tổ trưởng Tổ Thư ký phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Tổ:
- Phân quyền, duy trì và bảo đảm kết nối thông tin của các thành viên trong Ban Biên tập và các Phòng, Bộ môn, tổ chức đoàn thể trực thuộc;
- Tham mưu với Lãnh đạo để duy trì hoạt động mạng 24 giờ mỗi ngày và tất cả các ngày trong năm. Thay đổi, bổ sung, cài đặt các chuyên mục, bảo trì hệ thống kỹ thuật đảm bảo các phần mềm quản trị hệ thống hoạt động ổn định và an toàn. Đảm bảo an toàn và hiệu quả của các thiết bị kỹ thuật cấu thành Website;
- Thu thập, tổng hợp, sưa tầm, biên tập các thông tin chuyển Tổ trưởng trình Ban Biên tập duyệt; theo dõi, kiểm tra giám sát và tổng kết các hoạt động Website;
- Báo cáo định kỳ hàng quý về tình trạng của trang thiết bị. Khi có sự cố ảnh hưởng đến hoạt động của Website phải báo cáo với Tổ trưởng Tổ thư ký và Trưởng ban Biên tập để kịp thời xử lý.
Các thành viên tổ thư ký.
- Chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công;
- Đảm bảo chính xác, an toàn nguồn thông tin;
- Báo cáo kịp thời những thông tin ngoài luồng và các ý kiến của bạn đọc trên Website.
Điều 15. Cộng tác viên
- Có nhiệm vụ viết, soạn tin, thu thập chỉnh sửa và nộp tin bài cho các thành viên Tổ thư ký thuộc lĩnh vực được phân công theo kế hoạch hoạt động của Website;
- Phối hợp phản hồi thông tin qua Website vào các ngày làm việc trong tuần.
Điều 16. Quy trình tích hợp thông tin lên Website
Tin bài → Cộng tác viên → Tổ Thư ký (biên tập) → Uỷ viên → Phó ban → Trưởng ban → Website.
 
Chương IV
ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE
 
Điều 17. Kinh phí duy trì hoạt động của Website THPT Mường Chà
Kinh phí hoạt động của Website THPT Mường Chà do ngân sách Nhà trường cấp, được cân đối trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Nhà trường thông qua Ban Biên tập và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật, được sử dụng cho các nhiệm vụ sau:
a) Chi cho đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị;
b) Chi cho việc lưu trữ, bảo mật và an toàn cơ sở dữ liệu Website THPT Mường Chà theo quy định hiện hành;
c) Chi trả, bồi dưỡng cho việc duy trì, biên tập, biên dịch và cập nhật nội dung thông tin lên Website. Cụ thể như sau:
+ Bài sưu tầm, sao chép: 10.000đ/bài
+ Bài viết chất lượng, có nội dung chuyên sâu, có hình ảnh, âm thanh minh hoạ từ 1500 chữ trở lên: 30.000đ/bài
d) Lắp đặt và duy trì đường truyền kết nối Internet đảm bảo đủ băng thông cho việc cập nhật và truy xuất thông tin;
đ) Mua các phần mềm máy tính có bản quyền đảm bảo Website THPT Mường Chà hoạt động hợp pháp theo Luật Sở hữu trí tuệ;
e) Công tác quản lý, vận hành của Website THPT Mường Chà.
f) Công tác đào tạo, công tác trị sự của Ban Biên tập, Tổ thư ký Ban Biên tập.
 
  Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 18. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Tổ chức, đoàn thể, và cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin và duy trì hoạt động của Website Trường sẽ được xem xét khen thưởng hàng năm. Công tác đưa thông tin lên Website theo trách nhiệm phân công của các đơn vị, cá nhân được đánh giá như là một tiêu chí thi đua hàng năm.
2. Tổ chức, đoàn thể, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về thông tin trên Website THPT Mường Chà, cản trở việc cung cấp thông tin theo quy định, làm ảnh hưởng tới hoạt động của Website hoặc không nghiêm chỉnh chấp hành Quy chế này sẽ bị xem xét, hạ bậc xếp loại thi đua hoặc xử lý kỷ luật tuỳ theo mức độ vi phạm.
Điều 19. Tổ chức thực hiện
Ban Biên tập Website chủ trì, phối hợp tổ chức, đoàn thể và cá nhân trong Trường phụ trách công tác tuyên truyền, tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quy chế này.
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các tổ chức đoàn thể, đơn vị trực thuộc, cá nhân phản ánh về Ban Biên tập để tổng hợp báo cáo, trình Ban giám hiệu xem xét sửa đổi, bổ sung./.
 
  HIỆU TRƯỞNG
 
 (đã ký)
 
                                                                                                                   Đặng Kim Liên
 

Tác giả: Việt Hoà

 Tags: nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi