THPTMUONGCHA

Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 - 2014

Thứ ba - 11/03/2014 20:59
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013 - 2014
 
- Căn cứ vào Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT, ngày 20 tháng 7 năm 2010 V/v Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và cấp giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và đào tạo;

- Căn cứ vào Quyết định số 31/2014/QĐ-THPTMC, ngày 10/3/2014 của Hiệu trưởng trường THPT Mường Chà V/v Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường;

- Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014; Trường THPT Mường Chà  xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi  cấp trường năm học 2013 - 2014 nh­ư sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tạo điều kiện cho giáo viên gặp gỡ giao lưu, thể hiện năng lực, trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác giảng dạy, khai thác, sử dụng sáng tạo, hiệu quả, phương tiện, đồ dùng dạy học;
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình  trong hoạt động giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.
- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục;
2. Yêu cầu
- Triển khai nội dung kế hoạch tổ chức hội thi đến toàn thể cán bộ quản lý và giáo viên  trong trường.
- Hội thi được tổ chức đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG  VÀ ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Nội dung, hình thức thi: Mỗi giáo viên dự thi phải thực hiện 2 bài thi và 1 báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm.
a) Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian 4 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi (do Hiệu trưởng đánh giá công nhận hoặc cấp cao hơn);
b) Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực);
Thời gian làm bài kiểm tra: 120 phút.
c) Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình khối 10 và khối 11 (không thi giảng ở khối lớp 12) giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.
Lưu ý: khuyến khích giáo viên trong trường đi dự giờ thi giảng.
2. Số lượng, đối tượng dự thi:
- Đối tượng tham gia Hội thi là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường THPT Mường Chà (lưu ý: những giáo viên đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2011 – 2012 không phải đăng ký dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường vì kết quả được bảo lưu trong vòng 3 năm).
- Số lượng: mỗi nhóm bộ môn đăng ký tối đa 2 giáo viên dự thi.
3. Điều kiện tham gia Hội thi:
- Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc đồ dùng, hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Do giáo viên tự sáng tạo có hướng dẫn sử  dụng, được nhà trường nhận xét, đánh giá và xếp loại khá trở lên trong 4 năm học gần nhất năm tổ chức hội thi.
- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên của cấp học theo qui định; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 2 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. Được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông
4. Đăng ký dự thi
- Mỗi đơn vị tổ là một đơn vị đăng ký dự thi.
- Số lượng giáo viên đăng ký dự Hội thi tối đa 2 giáo viên/1 môn (riêng môn Toán và môn Ngữ văn tối đa là 3 GV).
- Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có:
+ Danh sách giáo viên đăng ký dự thi (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, năm vào ngành);
+ Bản tóm tắt thành tích cá nhân (từ năm học 2011 – 2012 đến nay);
+ Sáng kiến kinh nghiệm (bao gồm cả kết quả thi đồ dùng dạy học đã được Hiệu trưởng, Giám đốc Sở công nhận đạt cấp trường trở lên và được viết thành bản báo cáo tóm tắt có xác nhận của tổ trưởng chuyên môn) hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của các giáo viên tham gia Hội thi.
- Thời gian đăng ký
Chậm nhất ngày 12/3/2014 Ban tổ chức nhận được Hồ sơ đăng ký dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường của các tổ.
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI
- Thời gian tổ chức kiểm tra năng lực: 15 giờ 00 phút ngày 19/3/2014 tại lớp 11B1.
- Thời gian tổ chức thi giảng: từ ngày 17/3 đến 29/3/2014
- Khai mạc, tổng kết Hội thi: Hội trường
+ Khai mạc: 7 giờ 15 phút ngày 17/3/2014
+ Tổng kết: 15 giờ ngày 02/4/2014
+ Thành phần dự khai mạc và tổng kết: BGH, giáo viên dự thi và toàn thể cán bộ, giáo viên toàn trường.
- Chấm SKKN hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: 14/3/2014 (làm việc từ 7 giờ 30 phút). Thông báo kết quả  tới giáo viên : 15/3/2014.
IV. ĐÁNH GIÁ HỘI THI, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Đánh giá kết quả giáo viên dự thi:
- Giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường nếu đủ các điều kiện sau:
+ Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên;
+ Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 7 điểm trở lên (điều chỉnh so với Điều lệ Hội thi);
+ Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi. (Tiết thi giảng đạt loại khá từ 13 điểm đến 16 điểm, loại giỏi từ 16,5 đến 20 điểm).
- Giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường sẽ được Hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận.
2. Cơ cấu giải thưởng:
Điểm của mỗi cá nhân (chỉ xét những giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường) là tổng điểm của 3 nội dung thi, trong đó điểm thi giảng là điểm trung bình của 2 tiết dạy, không làm tròn và lấy 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy.
- Giải xuất sắc: giáo viên đạt tổng điểm 37 điểm trở lên (điểm tối đa là 40 điểm).
- Căn cứ tổng điểm của các cá nhân (trừ những giáo viên đạt giải xuất sắc) xếp từ cao xuống thấp để trao giải (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích); nếu cá nhân có cùng điểm thì xếp đồng hạng.
- Cơ cấu: dự kiến 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, còn lại là giải khuyến khích.
V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Hiệu trưởng: bà Đặng Kim Liên
Phụ trách chung và chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Hội thi.
2. Phó hiệu trưởng: Nguyễn Văn Lương
          - Dự thảo kế hoạch tổ chức Hội thi, Điều lệ Hội thi, tiêu chí đánh giá giờ dạy.
          - Tổ chức tập hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, giáo viên đối với các văn bản Hội thi.
- Tổng hợp danh sách giáo viên dự thi.
          - Chuẩn bị các bảng biểu, biểu mẫu liên quan đến Hội thi.
          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban tổ chức phân công.
          3. Phó Hiệu trưởng: Trần Hồng Quân        
- Chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất – thiết bị, phương tiện dạy học phục vụ Hội thi.
- Chuẩn bị và chủ trì chương trình khai mạc và tổng kết Hội thi.
- Phụ trách và chỉ đạo tổ văn phòng trong công tác thi đua khen thưởng.
- Phụ trách, xây dựng các tiêu chí đánh (chấm) SKKN hoạc sản phẩm NCKHSP ứng dụng.
4- Phó Hiệu trưởng: Phùng Việt Hoà
- Phụ trách công tác nhập liệu, tổng hợp kết quả từ các tiểu ban.
- Phụ trách về công nghệ thông tin, kiểm tra toan bộ hệ thống máy chiếu phục vụ Hội thi.
- Chỉ đạo Đoàn thanh niên tuyên truyền quảng bá cho Hội thi.
- Tổ chức ghi hình một số tiết dạy theo lựa chọn của Ban tổ chức làm tư liệu và đưa lên trang Web của trường.
Ngoài những nhiệm vụ nêu trên các thành viên sẽ thực hiện những nhiệm vụ phát sinh do Ban tổ chức phân công.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ vào kế hoạcH nhiệm vụ được giao các thành viên chủ động phối hợp thực hiện nghiêm túc kế hoạch Hội thi, đảm bảo Hội thi được tiến hành đúng Điều lệ, khách quan, công bằng, an toàn và tiết kiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục./.
Nơi nhận:
     - Các Phó Hiệu trưởng;
     - Các tổ trưởng chuyên môn;
     - Email, website trường;
     - Lưu: VT; CMTHPTMC.
HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: Nguyễn Lương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi