THPTMUONGCHA

Thành lập Ban tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Thứ ba - 11/03/2014 20:33
Ngày 11 tháng 3 năm 2014, trường THPT Mường Chà đã ra quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 - 2014
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THPT MƯỜNG CHÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Số:........./QĐ-THPTMC                   Mường chà, ngày 11 tháng 3 năm 2014
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Ban tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
năm học 2013 - 2014

 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT MƯỜNG CHÀ
- Căn cứ vào điều 19 Điều lệ trường THCS, THPT và phổ thông có nhiều cấp học quy định về chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng;

- Căn cứ vào Quyết định số 31/2014/QĐ-THPTMC, ngày 10/3/2014 của Hiệu trưởng trường THPT Mường Chà V/v Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường;

- Căn cứ vào kế hoạch số:    /KH-THPTMC, ngày   /3/2014, của Hiệu trưởng trường THPT Mường Chà V/v Ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường;

- Căn cứ vao kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013 – 2014;
- Xét đề nghị của ông Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn nhà trường.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013-20134 (gồm các ông (bà) có danh sách kèm theo)
          Thời gian làm việc của Ban tổ chức Hội thi từ ngày 13/3/2014 đến hết ngày 02/4/2014.
Điều 2: Ban tổ chức có nhiệm vụ tổ chức Hội thi theo Điều lệ và kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;
Các ông (bà) tổ trưởng chuyên môn, các bộ phận liên quan, đoàn thể và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
      -  Các cá nhân có tên tại điều 1;
      - Các tổ trưởng chuyên môn;
      - Đăng Email, website trường;
      - Lưu: VT, CM.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
Đặng Kim Liên
 
 
DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 – 2014
(Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-THPTMC, ngày 11/3/2014)
 
          I. Trưởng ban: Bà đặng Kim Liên – Hiệu trưởng nhà trường
          II. Phó ban: Ông Nguyễn Văn Lương – Phó Hiệu trưởng nhà trường
          III. Phó ban: Ông Trần Hồng Quân – Phó Hiệu trưởng nhà trường
          IV. Phó ban: Ông Pùng Việt Hoà – Phó Hiệu trưởng nhà trường
          V. Thư ký: Bà Nông Thị Thanh Nhàn – Thư ký Hội đồng.
          VI. Các uỷ viên:
STT Họ và tên Môn Chức vụ Ghi chú
1 Phạm Thị Thu T.Anh Tổ trưởng  
2 Lê Thanh Hiền Hoá học Tổ trưởng  
3 Nguyễn Ngọc Anh Ngữ văn Tổ phó  
(Danh sách gồm 8 thành viên)
 
 
 
 
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THPT MƯỜNG CHÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Số:........./QĐ-THPTMC                   Mường chà, ngày 11 tháng 3 năm 2014
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Ban giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
năm học 2013 - 2014

 
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT MƯỜNG CHÀ

- Căn cứ vào điều 19 Điều lệ trường THCS, THPT và phổ thông có nhiều cấp học quy định về chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng;

- Căn cứ vào Quyết định số 31/2014/QĐ-THPTMC, ngày 10/3/2014 của Hiệu trưởng trường THPT Mường Chà V/v Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường;

- Căn cứ vào kế hoạch số:    /KH-THPTMC, ngày   /3/2014, của Hiệu trưởng trường THPT Mường Chà V/v Ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường;

- Căn cứ vao kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013 – 2014;
- Xét đề nghị của ông Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn nhà trường.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Ban giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013-20134 (gồm các ông (bà) có danh sách kèm theo)
          Thời gian làm việc của Ban giám khảo Hội thi từ ngày 13/3/2014 đến hết ngày 02/4/2014.
Điều 2: Ban giám khảo có nhiệm vụ tổ chức Hội thi theo Điều lệ và kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;
Các ông (bà) tổ trưởng chuyên môn, các bộ phận liên quan, đoàn thể và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
      -  Các cá nhân có tên tại điều 1;
      - Các tổ trưởng chuyên môn;
      - Đăng Email, website trường;
      - Lưu: VT, CM.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
Đặng Kim Liên
 
 
DANH SÁCH BAN GIÁM KHẢO HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 – 2014
(Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-THPTMC, ngày 11/3/2014)
 
T.    Trưởng ban: Bà đặng Kim Liên – Hiệu trưởng nhà trường
          II. Phó ban: Ông Nguyễn Văn Lương – Phó Hiệu trưởng nhà trường
          III. Phó ban: Ông Trần Hồng Quân – Phó Hiệu trưởng nhà trường
          IV. Phó ban: Ông Pùng Việt Hoà – Phó Hiệu trưởng nhà trường
          V. Thư ký: Bà Nông Thị Thanh Nhàn – Thư ký Hội đồng.
          VI. Các uỷ viên:
STT Họ và tên Môn Chức vụ Ghi chú
1 Phạm Thị Thu T.Anh Tổ trưởng  
2 Nguyễn Thị Sen T.Anh Giáo viên  
3 Lê Thanh Hiền Hoá học Tổ trưởng  
4 Hoàng Thanh Tuyến Hoá học Giáo viên  
5 Nguyễn Ngọc Anh Ngữ văn Tổ phó  
6 Cao Thị Liễu Ngữ văn Giáo viên  
7 Trần Anh Tuấn Vật lý Giáo viên  
8 Phạm Thị Hồng Duyên Vật lý Giáo viên  
9 Nguyễn Thanh Loan Địa lý Tổ phó  
10 Lê Thị Thuỷ Sinh Giáo viên  
11 Phạm Đức Long Sinh Giáo viên  
13 Lương Thị Thăng Toán Giáo viên  
14 Vũ Thị Minh Loan Lịch sử Giáo viên  
(Danh sách gồm 19 thành viên)
 
 
  
DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁC TIỂU BAN GIÁM KHẢO
 
I. Môn Toán:
1.     Trưởng ban tiểu ban: Ông Phùng Việt Hoà
2.     Uỷ viên: Bà Lương Thị Thăng
II. Môn Lý:
1.     Trưởng tiểu ban: Ông Trần Anh Tuấn
2.     Uỷ viên: Bà Phạm Thị Hông Duyên
III. Môn Hoá:
1.     Trưởng tiểu ban: Ông Lê Thanh Hiền
2.     Uỷ viên: Ông Hoàng Thanh Tuyến
IV. Môn Sinh:
1.     Trưởng tiểu ban: Bà Lê Thị Thuỷ
2.     Uỷ viên: Ông Phạm đức Long
V. Môn Tiếng Anh:
          1. Trưởng tiểu ban: Bà Phạm Thị Thu
          2. Uỷ viên: Bà Nguyễn Thị Sen
VI. Môn Ngữ Văn:
1.     Trưởng tiểu ban: Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh
2.     Uỷ viên: Bà Cao Thị Liễu
VII. Môn Lịch sử:
1.     Trưởng tiểu ban: Ông Nguyễn Văn Lương
2.     Uỷ viên: Bà Vũ Thị Minh Loan
VIII. Môn Địa lý:
1.     Trưởng tiểu ban: Ông Trần Hồng Quân
2.     Uỷ viên: Bà Nguyễn Thanh Loan
* Lưu ý: - Nhiệm vụ của các tiểu ban giám khảo được quy định rõ trong Điều lệ Hội thi.

File đính kèm http://1drv.ms/1eq5toy

Tác giả: Nguyễn Lương

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

63/ KH-THPTMC

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030

Thời gian đăng: 30/09/2023

lượt xem: 640 | lượt tải:67

248/ KH-THPTMC

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030

Thời gian đăng: 06/02/2023

lượt xem: 1510 | lượt tải:390
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập163
  • Máy chủ tìm kiếm37
  • Khách viếng thăm126
  • Hôm nay25,499
  • Tháng hiện tại420,494
  • Tổng lượt truy cập34,443,325
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi